Algemene Voorwaarden


 1. ALGEMEEN
  1. Toepasselijkheid
   1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of (af)leveringen van Top Bookings en overeenkomsten en/of overige rechtsbetrekkingen tussen Top Bookings en Opdrachtgever, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden ongeacht of deze krachtens schriftelijke, mondelinge en/of elektronische overeenkomst geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
   2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel van derden ten behoeve van Opdrachtgever wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen door Top Bookings, tenzij deze door Top Bookings uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
   3. Top Bookings is te allen tijde bevoegd wijzigingen dan wel aanvullingen in de Algemene Voorwaarden Top Bookings aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden Top Bookings zullen verder van toepassing zijn, tenzij tegen eventuele wijzigingen, binnen 30 (dertig) dagen na dagtekening van de wijziging, schriftelijk bezwaar wordt gemaakt.
   4. Wijzigingen in, alsmede aanvullingen op de Algemene Voorwaarden Top Bookings en/of de tussen Top Bookings en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Top Bookings zijn vastgelegd.
   5. Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Top Bookings gesloten overeenkomst.
   6. De aanduidingen boven de artikelen van deze voorwaarden hebben uitsluitend tot doel de leesbaarheid te vergroten. De inhoud en strekking van het onder een bepaalde aanduiding opgenomen artikel beperkt zich derhalve niet tot die aanduiding.
  2. Definities
   1. In de Algemene Voorwaarden Top Bookings worden onder meer de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Alle van de navolgende woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa.
   2. Algemene Voorwaarden Derden: Onder Algemene Voorwaarden Derden worden onder meer begrepen de door derden gehanteerde leveringsvoorwaarden, licentievoorwaarden, garantievoorwaarden en overige voorwaarden.
   3. ASP-service: ASP(Application Service Provider)-service omvat het door Top Bookings direct en/of indirect (middels derden) beschikbaar stellen van Producten middels een webapplicatie.
   4. Top Bookings: Top Bookings B.V. en diens rechtsopvolgers dan wel een aan Top Bookings B.V. verbonden onderneming of partner die de rechtsbetrekking met Opdrachtgever aangaat en de Algemene Voorwaarden Top Bookings van toepassing heeft verklaard.
   5. Top Bookings Producten: Alle door Top Bookings verstrekte producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die niet afkomstig zijn van derden en waarvan eventuele intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten bij Top Bookings berusten.
   6. Back-up: Reserve kopieën van digitale data en/of bestanden.
   7. Derden Producten: Alle door Top Bookings verstrekte producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die afkomstig zijn van derden en waarvan eventuele intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten in beginsel niet bij Top Bookings berusten.
   8. Fair Use: Het redelijke gebruik door Opdrachtgever van de Producten.
   9. Identificatiegegevens: Log-in-naam, passwords, adresseringsgegevens en/of andere codes.
   10. Opdrachtgever: Een ieder die verzoekt en opdracht geeft tot (af)levering van Producten.
   11. Procesdata: De binnen de ASP-service door Opdrachtgever ingevoerde gegevens en/of de door derden ingevoerde gegevens.
   12. Producten: Alle door Top Bookings verstrekte Top Bookings Producten en/of Derden Producten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden. ASP-service valt onder Producten.
   13. Werkdagen: Normale Nederlandse werktijden (8.30-17.30 CET) en dagen (maandag t/m vrijdag) uitgezonderd nationale feestdagen.
  3. Bevestiging
   1. Mondelinge toezeggingen, opdrachten dan wel andere uitlatingen van welke aard dan ook van werknemers van Top Bookings zijn uitsluitend rechtsgeldig en bindend indien schriftelijk bevestigd door bevoegde vertegenwoordigers van Top Bookings.
  4. Aanbiedingen
   1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders aangegeven.
   2. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, inlichtingen en/of wensen overeenkomstig artikel 1.6.
  5. Overeenkomsten
   1. Indien een offerte, contract dan wel een ander gelijksoortig juridisch bindend document door Top Bookings wordt opgestuurd aan Opdrachtgever en Opdrachtgever laat na dit document ondertekend te retourneren aan Top Bookings, aanvaardt Opdrachtgever door betaling van de vergoedingen aan Top Bookings de inhoud van dit document en de Algemene Voorwaarden Top Bookings.
   2. Een overeenkomst tussen Top Bookings en Opdrachtgever waarvoor geen nader contract en/of nadere duur is overeengekomen heeft een duur van 1 (één) jaar indien aflevering betrekking heeft op een Product waarvoor periodiek een bedrag in rekening wordt gebracht. Indien deze overeenkomst niet dan wel niet-tijdig wordt opgezegd, vindt voortzetting van deze overeenkomst plaats telkenmale voor de duur van 1 (één) jaar.
   3. Opzegging van de overeenkomst, als omschreven in artikel 1.5.2, vindt plaats door middel van een aangetekende brief die uiterlijk 40 (veertig) dagen voordat de verlenging van de overeenkomst in werking treedt door de wederpartij is ontvangen.
   4. Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien de in gebreke zijnde partij ook na schriftelijke sommatie stellende een redelijke termijn, in gebreke blijft haar verplichtingen na te komen.
   5. Iedere Partij heeft overigens het recht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een buitengerechtelijke verklaring de overeenkomst en/of de aanbiedingen geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel te annuleren, indien de wederpartij een natuurlijke persoon is bij overlijden van de wederpartij, indien de wederpartij een verzoek indient tot wettelijke schuldsanering, indien voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd dan wel de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend of indien de wederpartij's onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoegen van ondernemingen. In deze gevallen is elke vordering van Top Bookings op Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.
   6. Na het einde van de overeenkomst, om welke reden dan ook, kan Opdrachtgever geen rechten meer aan de overeenkomst ontlenen, onverlet latende het voortbestaan van de verplichtingen van partijen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na het einde van de overeenkomst, zoals doch niet beperkt tot de verplichtingen omtrent eigendomsrechten, geheimhouding en concurrentiebeding.
  6. Medewerking/Informatieplicht Opdrachtgever
   1. Alle opdrachten worden door Top Bookings uitgevoerd op basis van de door Opdrachtgever aan Top Bookings kenbaar gemaakte gegevens, informatie, wensen en/of eisen.
   2. Opdrachtgever zal Top Bookings alle medewerking verlenen en steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens en/of overige informatie verschaffen. Opdrachtgever zal instaan voor de juistheid van deze gegevens en/of overige informatie.
   3. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, informatie, wensen en/of eisen niet, niet tijdig en/of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Top Bookings staan, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Top Bookings in ieder geval het recht op beëindiging of ontbinding van de overeenkomst of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft Top Bookings het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
   4. Indien zich tussentijds wijzigingen dan wel nieuwe feiten mochten voordoen in eerder ter beschikking gestelde gegevens, informatie, wensen en/of eisen, zal Top Bookings te allen tijde gerechtigd zijn, in overleg met Opdrachtgever, de overeenkomst aan deze nieuwe omstandigheden aan te passen dan wel te ontbinden of te beëindigen.
   5. Ingeval Top Bookings activiteiten verricht op locatie anders dan zijn eigen, zal Opdrachtgever kosteloos voor de door Top Bookings in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte en telecommunicatiefaciliteiten zorgdragen.
  7. Geheimhouding/Concurrentiebeding
   1. Top Bookings en Opdrachtgever verbinden zich over en weer tot geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkaars organisatie, cliënten, bestanden en Producten, waarvan partijen kennisnemen bij werkzaamheden ten behoeve van elkaar of ten behoeve van cliënten van Opdrachtgever. Gegevens en informatie mogen slechts gebruikt worden ter uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
   2. Top Bookings is gerechtigd de naam en het logo van Opdrachtgever of diens cliënten waaraan rechten op de Producten zijn verleend op de Top Bookings website en/of een referentielijst te plaatsen en deze aan derden ter informatie beschikbaar te stellen.
   3. Opdrachtgever en zijn cliënten zullen gedurende en tot 12 (twaalf) maanden na het beëindigen of ontbinden van de overeenkomst geen directe dan wel indirecte zakelijke, arbeids- of andere gelijksoortige relaties aangaan met enig medewerker van Top Bookings, behoudens schriftelijke toestemming van Top Bookings. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat zijn cliënten aan voornoemde verplichting zullen voldoen.
   4. Bij overtreding van het bepaalde in artikel 1.7.3, is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling een direct opeisbare boete van € 50.000,- (vijftigduizend euro) per overtreding verschuldigd, onverminderd het recht van Top Bookings om vergoeding van de volledig geleden schade te eisen.
  8. Aansprakelijkheid
   1. De totale aansprakelijkheid van Top Bookings zal, met inachtneming van artikel 1.8.2, beperkt blijven tot vergoeding van directe schade en dan tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW) met een maximum van € 50.000,- (vijftigduizend euro), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
   2. Indien de overeenkomst tevens uit een duurovereenkomst bestaat, met een looptijd van meer dan 1 (één) jaar en de aansprakelijkheid van Top Bookings vloeit voort uit deze duurovereenkomst, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) daadwerkelijk betaald door Opdrachtgever aan Top Bookings op basis van de duurovereenkomst voor 1 (één) jaar (zijnde het jaar waarin de schade zich heeft voorgedaan) met een maximum van € 50.000,- (vijftigduizend euro).
   3. De totale aansprakelijkheid van Top Bookings voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan € 1.000.000,- (één miljoen euro), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
   4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
    1. De redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
    2. De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade.
   5. Aansprakelijkheid van Top Bookings voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vernietiging of zoekraken van bestanden en/of gegevens, vertragingsschade, geleden verlies, schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van informatie en/of verlening van medewerking door Opdrachtgever, schade door bedrijfsstagnatie of vorderingen van derden op Opdrachtgever, is nadrukkelijk uitgesloten.
   6. Buiten het in artikel 1.8 genoemde geval rust op Top Bookings geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
   7. De aansprakelijkheid van Top Bookings ontstaat slechts indien Opdrachtgever Top Bookings, onverwijld en deugdelijk, schriftelijk in gebreke stelt, daarbij stellende een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Top Bookings ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Top Bookings in staat is adequaat te reageren.
   8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever binnen 60 (zestig) dagen na het ontstaan van de schade Top Bookings daarvan schriftelijk per aangetekend schrijven op de hoogte stelt en daarbij die maatregelen treft waardoor de schade zoveel mogelijk wordt beperkt.
   9. Opdrachtgever vrijwaart Top Bookings van alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product, systeem dan wel dienst door Opdrachtgever aan een derde (af)geleverd en welk product, systeem dan wel dienst mede bestond uit hetgeen door Top Bookings is afgeleverd.
   10. Top Bookings aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door Derden Producten, die Top Bookings aan Opdrachtgever heeft afgeleverd. Indien mogelijk zal Top Bookings zijn rechten tot het vorderen van schadevergoeding bij de leverancier van het Derden Product in kwestie overdragen aan Opdrachtgever.
   11. Top Bookings is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het niet-tijdig verstrekken van support en/of onderhoud.
  9. Overdracht
   1. De tussen Top Bookings en Opdrachtgever gesloten overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Top Bookings.
   2. Opdrachtgever geeft Top Bookings bij voorbaat het recht, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever nodig te hebben, om de gehele overeenkomst, dan wel onderdelen daarvan, over te dragen aan:
    1. moeder-, zuster- en/of dochtermaatschappijen;
    2. een derde partij in het geval van fusie of overname van Top Bookings.
    Indien dit geschiedt, zal Top Bookings Opdrachtgever hieromtrent informeren.
  10. Niet-toerekenbare Tekortkoming
   1. Geen der partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van een omstandigheid die niet aan haar schuld te wijten is, noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder voornoemde omstandigheden vallen eveneens omstandigheden die buiten de macht van Top Bookings liggen en bedrijfsrisico's van Top Bookings, zoals doch echter niet beperkt tot tekortkomingen van toeleveranciers van Top Bookings, het niet-tijdig beschikbaar zijn van noodzakelijke gegevens, informatie en/of specificaties, wijzigingen in dergelijke verstrekte gegevens, niet geheel kloppende specificaties en/of functionele omschrijvingen van Derden Producten en/of door derden geleverde producten, slechte weersomstandigheden, brand, explosie, uitvallen van elektriciteit, storingen in netwerken, overstroming, ziekte, gebrek aan personeel, stakingen, prikacties, langzaam-aan-acties of andere arbeidsconflicten, ongelukken, daden van overheidswege, de onmogelijkheid om een vereiste vergunning of toestemming te verkrijgen, materiaalschaarste, diefstal, verkeershinder en/of transportbelemmeringen.
   2. Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard is, kan Top Bookings de overeenkomst opschorten totdat de desbetreffende situatie zich niet meer voordoet, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
   3. Top Bookings behoudt het recht, indien zich een niet-toerekenbare tekortkoming voordoet, om betaling te vorderen voor reeds verrichte prestaties die Top Bookings voor het bekend worden van de niet-toerekenbare tekortkoming reeds had verricht.
   4. Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van één der partijen gedurende meer dan drie maanden voortduurt, hebben beide partijen afzonderlijk het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn betreffende de ontbinding.
  11. Nietigheid
   1. Indien één of meer bepalingen (of een deel van een bepaling) van de overeenkomst nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn dan wel, hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, zullen de overige bepalingen (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) van de overeenkomst onverkort van kracht blijven.
   2. Partijen zullen ten aanzien van bepalingen (of het deel van een bepaling) die nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn, dan wel hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, in overleg met elkaar treden teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat partijen ernaar zullen streven dat de strekking van de overeenkomst (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) in haar geheel in stand blijft.
  12. Toepasselijk Recht en Geschillenregeling
   1. Op alle door Top Bookings met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Partijen verklaren nadrukkelijk dat het Weens Koopverdrag niet van toepassing is.
   2. Geschillen tussen partijen, die niet in overleg kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.
 2. TOP BOOKINGS PRODUCTEN
  1. Gebruiksrecht Producten
   1. Top Bookings verleent Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de Producten, met daarbij behorende documentatie.
   2. Het gebruiksrecht is beperkt tot het uitsluitend voor eigen gebruik aanwenden van de Producten en het met Top Bookings overeengekomen aantal gebruikers, woningen, aantal boekingen, server ruimte en data verkeer.
   3. Het is Opdrachtgever verboden de Producten op welke wijze dan ook zelf en/of middels derden te kopiëren, dupliceren of te wijzigen, zonder daaraan voorafgaand de schriftelijke toestemming van Top Bookings te hebben ontvangen.
   4. Het gebruiksrecht op de Producten is niet overdraagbaar aan derden (onder derden vallen tevens moeder-, zuster- en/of dochtermaatschappijen van Opdrachtgever).
   5. Opdrachtgever is niet bevoegd onder welke titel dan ook of op welke wijze dan ook de Producten ter beschikking te stellen aan derden (onder derden vallen tevens moeder-, zuster- en/of dochtermaatschappijen van Opdrachtgever).
   6. Reverse engineering of decompilatie van de Producten door Opdrachtgever is verboden, tenzij expliciet rechtens toegelaten.
   7. Het gebruiksrecht gaat in nadat betaling door Opdrachtgever heeft plaatsgevonden en aan de overige op Opdrachtgever rustende verplichtingen zijn voldaan.
  2. Maatwerk
   1. Alle opdrachten die deels dan wel geheel uit maatwerk bestaan, worden op basis van fixed price of nacalculatie afgerekend.
   2. Partijen zullen schriftelijk specificeren welk Top Bookings Product ontwikkeld zal worden en op welke wijze dit zal geschieden. Top Bookings zal de Top Bookings Productontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, met de juistheid, volledigheid en consistentie waarvoor Opdrachtgever instaat.
   3. Top Bookings is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid en/of consistentie van de aan Top Bookings ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onjuistheden, onvolledigheden of inconsistentie de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
   4. Voor zover Top Bookings ontwikkelingen heeft gedaan op basis van data, ontwerpen, andere aanwijzingen en/of verzoeken/bijdragen door of namens Opdrachtgever verstrekt, is Opdrachtgever volledig verantwoordelijk voor de inhoud en garandeert Opdrachtgever dat daardoor geen intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten dan wel andere rechten van derden worden aangetast.
   5. Intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten dan wel overige rechten van maatwerk blijven te allen tijde bij Top Bookings berusten, zoals omschreven in artikel 7.1.
  3. Meerwerk
   1. Indien Top Bookings van mening is, dat een door Opdrachtgever aangegeven projectwijziging een meerwerkopdracht is, zal Top Bookings daarvan melding doen aan Opdrachtgever alvorens tot uitvoering over te gaan. De melding zal op verzoek van Opdrachtgever worden gevolgd door een opgave van de prijs en overige condities. Opdrachtgever zal telkenmale zo spoedig mogelijk beslissen over het voorgestelde meerwerk.
   2. Opdrachtgever wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd wanneer Opdrachtgever de uitvoering van het meerwerk heeft laten plaatsvinden zonder eerst schriftelijk aan te geven meerwerk niet te wensen.
  4. Back-ups
   1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het instellen van de geboden Back-up faciliteit. Top Bookings is in geen enkel geval aansprakelijk voor deze Back-ups voor wat betreft doch niet beperkt tot het geheel dan wel deels verloren gaan van Back-ups, het niet tijdig maken van Back-ups en/of fouten in de Back-ups.
 3. ASP-SERVICE
  1. ASP-service Algemeen
   1. De ASP-service geschiedt uitsluitend op een door Top Bookings goedgekeurde locatie en op de door Top Bookings goedgekeurde apparatuur.
   2. Top Bookings kan naar eigen inzicht Opdrachtgever de mogelijkheid bieden zelf aanpassingen, uitbreidingen en/of wijzigingen door te voeren in de aangeboden ASP-service. Indien deze mogelijkheid aan Opdrachtgever wordt geboden is Opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle aanpassingen, uitbreidingen en/of wijzigingen en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
   3. In het kader van de toegang tot en het gebruik van de ASP-service, beschikt Opdrachtgever direct of indirect over apparatuur en programmatuur die voldoet aan de door Top Bookings vastgestelde en aan Opdrachtgever direct of indirect medegedeelde normen en/of eisen. Opdrachtgever dient tevens te blijven voldoen aan de in dit lid gestelde voorwaarden. Indien en voor zolang apparatuur en/of programmatuur hieraan niet voldoen, wordt de op Top Bookings rustende verplichting tot verschaffen van toegang tot de ASP-service en het gebruik ervan door Top Bookings opgeschort.
   4. Opdrachtgever stelt Top Bookings in de gelegenheid te controleren of de in artikel 3.1.3 van dit artikel bedoelde normen en/of eisen in acht worden genomen.
   5. Indien Opdrachtgever na de in artikel 3.1.4 bedoelde controle alsnog de in artikel 3.1.3 bedoelde normen en/of eisen niet in acht neemt, heeft Top Bookings het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen of te ontbinden zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst.
   6. Opdrachtgever is verplicht aanwijzingen van Top Bookings omtrent de ASP-service op te volgen.
   7. Top Bookings is gerechtigd om logfiles en dergelijke in te zien met als doel het gebruik van de ASP-service te analyseren. De resultaten van een dergelijke analyse zullen niet aan derden (onder derden vallen niet de aan Top Bookings verbonden moeder- en/of dochtermaatschappijen) ter beschikking worden gesteld. Dit geldt niet voor cijfers en data aangaande het gebruik van de ASP-service die niet direct herleidbaar zijn tot het gebruik van Opdrachtgever.
   8. Indien Opdrachtgever een storing constateert, dient dit onmiddellijk te worden gemeld bij Top Bookings. Na melding van een storing door Opdrachtgever zal Top Bookings die maatregelen nemen die leiden c.q. mogelijkerwijs kunnen leiden tot herstel.
   9. De kosten voor het opheffen van de storing komen voor rekening van Opdrachtgever indien blijkt dat de oorzaak van de storing het gevolg is van zijn onoordeelkundig gebruik dan wel te wijten is aan zijn handelen of nalaten in strijd met de overeenkomst.
   10. Top Bookings is gerechtigd naar eigen inzicht onderhoud uit te voeren. Indien onderhoud lijdt tot tijdelijke problemen met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot de ASP-service dan wel het niet-beschikbaar zijn van de ASP-service, is Top Bookings nimmer aansprakelijk. Voor zover mogelijk zal Top Bookings Opdrachtgever hiervan vooraf op de hoogte stellen.
  2. Verplichtingen Top Bookings ASP-service
   1. Top Bookings draagt zorg voor de ter beschikking stelling van de ASP-service. Top Bookings zal, naar beste vermogen en voor zover beïnvloedbaar door Top Bookings, streven naar een beschikbaarheidspercentage van:
    1. 98% van maandag t/m vrijdag tussen 06.00 en 24.00 uur (CET);
    2. 70% van maandag t/m vrijdag tussen 24.00 en 06.00 uur (CET);
    3. 70% van zaterdag t/m zondag tussen 00.00 en 24.00 uur (CET).
   2. Het in artikel 3.2.1 genoemde percentage wordt gemeten over een kalenderjaar. De tijd voor onderhoud is hierin niet begrepen.
   3. Top Bookings garandeert onder andere niet dat de telefoonlijnen, het Internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden.
   4. Top Bookings heeft geen verplichtingen ten aanzien van de beschikbaarheid, betrouwbaarheid dan wel andere performance-eisen ten aanzien van telefoonlijnen, het Internet en/of andere netwerken en de daaruit voortvloeiende voorzieningen.
   5. Top Bookings zal er naar streven alle nuttige en nodige maatregelen te treffen om de goede werking en de continuïteit van de ASP-service te verzekeren. Top Bookings maakt gebruik van de in de markt meest recente en in de markt meest gangbare virusprotectie-programma's.
   6. Top Bookings zal streven naar een naar de stand der techniek voldoende fysieke en logische beveiliging tegen onrechtmatige toegang door derden tot de door Top Bookings gebruikte computerapparatuur en computerprogramma's en/of opgeslagen Procesdata in het kader van de in de overeenkomst overeengekomen voorziening(en).
  3. Browser
   1. De ASP-service is toegankelijk voor Opdrachtgever middels een browser. De browsers waarvoor de ASP-service bij het totstandkomen van de overeenkomst is geoptimaliseerd zullen, door Top Bookings nader kenbaar worden gemaakt.
   2. Top Bookings is niet verplicht de toegang tot de ASP-service middels de in artikel 3.3.1 bedoelde browsers optimaal te houden. Top Bookings is gerechtigd, zonder tot enige vorm van (schade)vergoeding gehouden te zijn, wijzigingen aan te brengen in de ASP-service die invloed kunnen hebben op de door Opdrachtgever gehanteerde en/of door Top Bookings geadviseerde browsers.
   3. Indien een geval als beschreven in artikel 3.3.2 zich mocht voordoen dan zal Top Bookings zich naar redelijkheid inspannen om Opdrachtgever in staat te stellen de overgang te maken naar een andere browser. Hierbij opkomende kosten aan de zijde van Opdrachtgever zijn voor zijn eigen rekening.
  4. Gebruik Van Identificatiegegevens
   1. Top Bookings zal Identificatiegegevens uitsluitend aan Opdrachtgever ter beschikking stellen voor gebruik van Producten. Opdrachtgever zal zorgvuldig omgaan met deze Identificatiegegevens. Opdrachtgever zal bij verlies, diefstal en/of andere vormen van onrechtmatig gebruik Top Bookings hiervan in kennis stellen, zodat partijen passende maatregelen kunnen nemen.
   2. Opdrachtgever draagt alle verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en kosten veroorzaakt door het gebruik van de Identificatiegegevens, gebruikt en/of verspreid door Opdrachtgever. In geen geval is Top Bookings aansprakelijk voor het misbruik en/of onrechtmatig gebruik van de Identificatiegegevens.
   3. Indien redelijkerwijs kan worden vermoed dat misbruik of onrechtmatig gebruik is gemaakt van de Identificatiegegevens van Opdrachtgever, kan Top Bookings Opdrachtgever aanwijzingen geven, die uitgevoerd dienen te worden.
   4. Indien is vastgesteld dat misbruik is gemaakt van de Identificatiegegevens dan wel dat Opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan de aanwijzingen als bedoeld in artikel 3.4.3, is Opdrachtgever direct in verzuim.
  5. Wijzigingen in de ASP-service
   1. Top Bookings is gerechtigd na schriftelijke aankondiging met inachtneming van een redelijke termijn en zonder enige vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd te zijn, tot het aanbrengen van toevoegingen en/of wijzigingen in de ASP-service voor wat betreft doch niet beperkt tot:
    1. toegangsprocedures, zoals:
     • procedures betrekking hebbende op operationele regels;
     • beveiligingseisen.
    2. het wijzigen van een derde provider/toeleverancier, locatie, hardware, programmatuur en overige faciliteiten van belang voor het ter beschikking stellen van de ASP-service.
   2. Indien de wijzigingen een aantoonbare en dermate grote negatieve verandering tot gevolg hebben op de werkwijze van Opdrachtgever's onderneming en/of de functionaliteit van de ASP-service mag Opdrachtgever, na eerst daartoe de achteruitgang op schrift te hebben aangetoond, Top Bookings schriftelijk verzoeken tot het aanbieden van een alternatief. Indien Top Bookings dan geen redelijk alternatief biedt, heeft Opdrachtgever het recht het gebruik van de ASP-service te beëindigen, zonder dat Top Bookings tot enige schadevergoeding ter zake dan wel restitutie van reeds betaalde gelden is gehouden.
  6. Dataverkeer van Opdrachtgever
   1. Top Bookings heeft geen controle over en/of inzicht in de inhoud van het dataverkeer van en/of naar Opdrachtgever. Top Bookings treedt slechts op als een doorgeefluik. Top Bookings geeft geen garanties ten aanzien van de inhoud van data voor wat onder meer betreft betrouwbaarheid en volledigheid.
   2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van dataverkeer afkomstig van Opdrachtgever. Voor zover van toepassing geldt de gedragscode, zoals uiteengezet in artikel 3.9, voor Opdrachtgever en zijn gebruikers.
   3. Opdrachtgever vrijwaart en houdt Top Bookings schadeloos voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband met (de inhoud van) het dataverkeer of de informatie afkomstig van Opdrachtgever.
   4. In afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 7, blijft Procesdata de (intellectuele) eigendom van Opdrachtgever. Opdrachtgever verleent aan Top Bookings, om niet, het eeuwigdurende gebruiksrecht en bewerkingsrecht van Procesdata. Procesdata kan alleen aan derden ter beschikking worden gesteld wanneer deze niet direct herleidbaar is tot Opdrachtgever.
   5. Top Bookings zal medewerking verlenen aan het overzetten van Procesdata en/of overige data naar een andere applicatie indien verzocht door Opdrachtgever. Top Bookings garandeert nimmer dat de aanwezige Procesdata en/of overige data gedurende de overeenkomst en/of na het einde van de overeenkomst kunnen worden overgezet naar een andere applicatie.
   6. Alle kosten verbonden aan het overzetten van Procesdata en/of overige data op verzoek van Opdrachtgever naar een andere applicatie zijn volledig voor rekening van Opdrachtgever.
  7. Verplichtingen Opdrachtgever ASP-service
   1. Indien de ASP-service onder meer het hosten van een website van Opdrachtgever en/of ten behoeve van Opdrachtgever betreft, dient Opdrachtgever te beschikken over een domeinnaam, uitgegeven en geregistreerd door een daartoe bevoegde instelling, overeenkomstig de door desbetreffende instelling gehanteerde Algemene Voorwaarden Derden. Opdrachtgever vrijwaart en houdt Top Bookings schadeloos voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding in verband met (het gebruik van) de domeinnaam namens of door Opdrachtgever.
   2. Indien middels de ASP-service persoonsgegevens en/of overige gegevens/data worden getransporteerd dan wel commerciële en/of overige activiteiten worden ontplooid middels de ASP-service, vrijwaart Opdrachtgever Top Bookings van alle aansprakelijkheid, kosten of schade als gevolg van claims van derden in geval deze persoonsgegevens en/of overige gegevens/data worden geëxporteerd dan wel commerciële en/of overige activiteiten worden ontplooid in strijd met de relevante (privacy)wetgeving en/of andere regelgeving ter zake.
   3. Opdrachtgever zal Top Bookings onverwijld schriftelijk informeren omtrent wijzigingen die relevant zijn voor de goede uitvoering van de ASP-service.
   4. Opdrachtgever zal zich houden aan aanwijzingen van Top Bookings omtrent Fair Use. Indien Opdrachtgever de door Top Bookings gegeven aanwijzingen niet navolgt is Top Bookings bevoegd om met technische middelen de door Opdrachtgever veroorzaakte belasting te verminderen of bij aanhoudende overmatige belasting de ter beschikking stelling van de ASP-service aan Opdrachtgever stop te zetten. Top Bookings zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook die door Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van de door Top Bookings en/of derden getroffen maatregelen.
  8. Persoonsgegevens
   1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de bescherming van (persoons)gegevens die worden verzonden dan wel bewerkt en/of verwerkt door de apparatuur en/of programmatuur van Top Bookings ten behoeve van Opdrachtgever.
   2. Opdrachtgever vrijwaart Top Bookings van alle claims wegens inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.
   3. Voorzover Opdrachtgever daartoe gerechtigd is, stemt Opdrachtgever uitdrukkelijk in met het opnemen van (persoons)gegevens van gebruikers in de persoonsregistratie van Top Bookings voor doeleinden van administratie en beheer. Deze persoonsregistratie bevat ondermeer Identificatiegegevens en Procesdata en is slechts toegankelijk voor Top Bookings. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, behoudens in de gevallen wanneer Top Bookings hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
   4. Met uitzondering van hetgeen in artikel 3.8.1 gesteld, is Top Bookings verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door Top Bookings noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de overeenkomst en zij zal Opdrachtgever vrijwaren van aansprakelijkheid in het geval dat Opdrachtgever in rechte wordt aangesproken door een persoon op grond van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer als gevolg van een handelen of nalaten van Top Bookings.
  9. Gedragscode
   1. Er dient op verantwoorde wijze gebruik te worden gemaakt van de ASP-service en/of de overige aangeboden faciliteiten. Het is verboden de ASP-service en/of de overige aangeboden faciliteiten op dergelijke wijze te gebruiken waardoor zich:
    1. beschadigingen kunnen voordoen in de systemen van Top Bookings en/of derden;
    2. verstoringen in het gebruik kunnen voordoen.
   2. Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat dergelijke beschadigingen en/of verstoringen niet het gevolg zijn van misconfiguratie aan zijn zijde.
   3. Het is verboden om de ASP-service en/of overige aangeboden faciliteiten voor illegale praktijken te benutten en/of in strijd met de overeenkomst. Hieronder vallen onder andere de volgende handelingen en gedragingen:
    1. het inbreuk maken op de rechten van derden of het mogelijk maken inbreuk te plegen op de rechten van derden, zoals doch niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten;
    2. het niet voldoen aan de geldende wetgeving en/of overige regelgeving ter zake;
    3. spamming (het ongevraagd verspreiden (of thans voor derden mogelijk te maken) van reclameboodschappen en overige mededelingen);
    4. het bewaren/verspreiden van (kinder)pornografie;
    5. seksuele intimidatie, discriminatie en/of het op andere wijze lastig vallen van personen;
    6. verspreiding dan wel op enige andere wijze voor derden beschikbaar te stellen van obsceen-, beledigend- en kwellend materiaal en/of ander materiaal van dergelijke aard;
    7. dreigementen;
    8. opslag en verspreiding van virussen, worms en/of overige destructieve activiteiten;
    9. het zonder toestemming binnendringen (hacken) van accounts, systemen en/of netwerken van derden en/of Top Bookings en/of het verrichten en/of nalaten van enige andere handeling die hacken mogelijk maakt.
   4. Top Bookings behoudt zich het recht voor, naar zijn eigen oordeel, indien daartoe genoodzaakt krachtens de wet of rechterlijke uitspraak en/of indien een derde Top Bookings erop wijst en/of het vermoeden daartoe bestaat dat middels de ASP-service inbreuk wordt gemaakt op rechten van een derde, in strijd wordt gehandeld met hetgeen in de Algemene Voorwaarden Top Bookings en/of de overeenkomst bepaald en de daaruit voortvloeiende verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig worden nagekomen, het gebruik van de ASP-service en/of de overige aangeboden faciliteiten buiten gebruik te stellen, de desbetreffende informatie te verwijderen en/of zijn verplichtingen op te schorten, dit totdat aan de verplichtingen voldaan zijn.
   5. Top Bookings en/of derden partijen zullen nimmer aansprakelijk zijn voor door Opdrachtgever en/of derden geleden schade van welke aard dan ook als gevolg van de op basis van artikel 3.9.4 door en/of ten behoeve van Top Bookings genomen maatregelen. De verplichtingen tot betaling van de overeengekomen bedragen blijven gedurende de onder artikel 3.9.4 door en/of ten behoeve van Top Bookings genomen maatregelen onverkort van toepassing.
   6. Indien de ernst van het handelen en/of niet handelen van Opdrachtgever dit rechtvaardigt en/of deze worden voortgezet ondanks de maatregelen van en/of ten behoeve van Top Bookings, zoals uiteengezet in artikel 3.9.4, heeft Top Bookings overeenkomstig artikel 1.5.4 het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Top Bookings tot enige schadevergoeding ter zake dan wel tot restitutie van reeds betaalde gelden is gehouden.
 4. DERDEN PRODUCTEN
  1. Derden Producten
   1. Top Bookings is gerechtigd Derden Producten te verstrekken dan wel Derden Producten te betrekken bij het vervullen van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst. Top Bookings is niet verantwoordelijk voor Derden Producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
   2. Indien Top Bookings Derden Producten levert aan Opdrachtgever, dan zijn naast deze Algemene Voorwaarden Top Bookings tevens de Algemene Voorwaarden Derden van toepassing op de overeenkomst.
   3. Top Bookings levert rechten op Derden Producten onder de voorwaarden als omschreven in de Algemene Voorwaarden Derden.
   4. Er vindt door Top Bookings geen onderhoud, support dan wel andere diensten plaats met betrekking tot Derden Producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  2. Algemene Voorwaarden Derden
   1. Algemene Voorwaarden Derden die in deze Algemene Voorwaarden Top Bookings van toepassing worden verklaard, zullen, indien beschikbaar bij Top Bookings, op verzoek worden toegezonden. De Algemene Voorwaarden Derden zullen in hetzelfde formaat en dezelfde taal ter beschikking worden gesteld zoals Top Bookings deze heeft ontvangen.
   2. De Algemene Voorwaarden Top Bookings treden in rangorde boven de Algemene Voorwaarden Derden tenzij anders aangegeven. Bij strijd tussen de Algemene Voorwaarden Top Bookings en de Algemene Voorwaarden Derden, kan Top Bookings de desbetreffende strijdige bepalingen in de Algemene Voorwaarden Derden buiten toepassing verklaren dan wel van toepassing verklaren.
 5. AFLEVERING
  1. (Leverings)termijn
   1. Alle door Top Bookings eventueel genoemde en voor Top Bookings geldende (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die aan Top Bookings bekend zijn gemaakt en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.
   2. (Leverings)termijnen worden derhalve niet beschouwd als fatale termijnen waarbinnen afgeleverd dient te worden, maar als termijnen waarbinnen Top Bookings naar zijn beste inspanningen zal streven hetgeen overeengekomen is af te leveren. Indien de mogelijkheid bestaat dat enige termijn overschreden gaat worden, zullen Top Bookings en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden over een nieuwe termijn.
   3. De overschrijding van een eventueel geldende (leverings)termijn door Top Bookings behelst nimmer een toerekenbare tekortkoming van Top Bookings. Top Bookings aanvaardt onder geen enkele omstandigheid aansprakelijkheid indien een (leverings)termijn overschreden mocht worden.
  2. Voorbehoud
   1. Top Bookings verbindt zich pas tot uitvoering van de tussen Top Bookings en Opdrachtgever gesloten overeenkomst, nadat een getekend exemplaar van de door Top Bookings opgestelde overeenkomst is ontvangen door Top Bookings en/of indien alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald. Indien Top Bookings met de uitvoering van de overeenkomst aanvangt voor ontvangst van een getekend exemplaar van de overeenkomst en/of alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald, behoudt Top Bookings zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat een getekend exemplaar van de overeenkomst is ontvangen en/of alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald.
   2. Rechten, zoals doch niet beperkt tot toegang tot de Producten, worden aan Opdrachtgever verleend onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
  3. Wijziging Prestatie
   1. Top Bookings mag, in plaats van de door Opdrachtgever bestelde Producten andere Producten afleveren, mits de werking en capaciteit niet wezenlijk afwijken van het oorspronkelijk bestelde.
   2. Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal Top Bookings steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door één of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
 6. PRIJZEN/BETALINGEN
  1. Prijzen en Betalingen
   1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. De verschuldigde bedragen zullen inclusief BTW en inclusief eventuele heffingen van overheidswege in rekening worden gebracht.
   2. Top Bookings zal de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen maandelijks en/of binnen andere termijn genoemd in de overeenkomst deugdelijk gespecificeerd aan Opdrachtgever in rekening brengen. Opdrachtgever zal verschuldigde bedragen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum betalen zonder tot enige aftrek, schuldvergelijking of verrekening gerechtigd te zijn dan rechtens toegelaten.
   3. Wanneer Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige betalingsverplichting is Opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe enige nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is aan Top Bookings verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte met betrekking tot de invordering van al datgene wat Opdrachtgever aan Top Bookings verschuldigd is. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 500,- (vijfhonderd euro). In ieder geval zal over het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop Opdrachtgever in gebreke is maandelijks een rente, met een percentage dat gelijk is aan de wettelijke rente verhoogd met 3%, in rekening worden gebracht.
   4. Top Bookings heeft het recht zijn werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtgever om aan zijn verplichtingen te voldoen.
   5. Eventuele jaarlijkse of periodieke vergoedingen zijn als voorschot verschuldigd op het moment van totstandkoming van de overeenkomst tussen partijen en zal verder voorafgaand aan elk nieuw jaar of elke andere periode dat de overeenkomst tussen partijen voortduurt deugdelijk gespecificeerd aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
   6. Het verschuldigde bedrag in artikel 6.1.1 kan worden verhoogd met eventuele orderkosten, verzendkosten en kosten van derden. Verhoging kan eveneens plaatsvinden indien werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever buiten het kantoor van Top Bookings geschieden. Voor werkzaamheden buiten het kantoor van Top Bookings worden uurlonen, reis- en wachttijdvergoedingen, reiskosten en/of kilometervergoedingen, hotelkosten en eventuele andere aan dergelijke werkzaamheden verbonden kosten in rekening gebracht. De reis- en wachttijdvergoeding bedraagt 50% van het dan geldende uurloon. De wijze van vervoer wordt door Top Bookings bepaald. Het voorgaande is eveneens van toepassing op werkzaamheden die buiten Nederland zullen plaatsvinden.
   7. Bovenstaande bepalingen laten overige Top Bookings toekomende rechten op grond van tekortkoming in de nakoming door Opdrachtgever onverlet.
  2. Prijswijzigingen
   1. De tussen Top Bookings en Opdrachtgever overeengekomen prijzen zijn onder meer gebaseerd op de kosten van salarissen, sociale lasten, materialen, en reis- en verblijfkosten etc., alsmede de wisselkoers tussen de gehanteerde valuta, zoals deze geldt op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Top Bookings is gerechtigd ingeval van wijziging van een of meer kostenposten en/of wijziging van de wisselkoers, de prijzen aan deze wijziging(en) aan te passen.
   2. Top Bookings zal Opdrachtgever de mogelijkheid bieden om kennis te nemen van eventuele prijswijzigingen. Indien Opdrachtgever niet instemt met een prijswijziging is Opdrachtgever slechts gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum dat de prijswijziging van kracht zal zijn, indien de totale prijsverhoging gedurende 1 (één) jaar het door het CBS gepubliceerde inflatiecijfer van het actuele jaar (dan wel het voorafgaande jaar voor prijsverhogingen aangekondigd voor het volgende jaar) met meer dan 5% overschrijdt.
 7. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
  1. Rechten van Top Bookings en Opdrachtgever
   1. Top Bookings heeft het exclusieve recht de Top Bookings Producten verder te ontwikkelen en het gebruik daarvan middels licenties aan derden ter beschikking te stellen.
   2. Tenzij er sprake is van Derden Producten, blijven voor elke opdracht door Top Bookings uitgevoerd waar en wanneer dan ook, ongeacht of er sprake is van de aflevering van een bestaand Product dan wel een nog te ontwikkelen Product, alle daaruit voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten bij Top Bookings berusten.
   3. Opdrachtgever erkent dat alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, andere rechten en de registratie en/of aanvraag van voornoemde rechten en/of gelijksoortige rechten voor de gehele termijn en eventuele verlengingen dan wel vernieuwingen daartoe nu of in de toekomst voor altijd wereldwijd aan Top Bookings zullen toekomen dan wel zullen worden overgedragen.
   4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, andere rechten, merken en handelsnamen uit de Producten te verwijderen of te wijzigen, dan wel door een derde dergelijke handelingen te laten verrichten.
  2. Vrijwaring
   1. Top Bookings zal Opdrachtgever vrijwaren van elke actie voor zover deze gegrond is op de stelling dat de Top Bookings Producten inbreuk maken op een in Nederland geldend auteursrecht. Top Bookings zal de bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en toegewezen schadevergoedingsbedragen betalen, mits Opdrachtgever:
    1. Top Bookings onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 10 (tien) dagen nadat de gestelde inbreuk op het auteursrecht aan Opdrachtgever ter kennis is gebracht dan wel dat Opdrachtgever daarvan in redelijkheid kennis heeft kunnen nemen, schriftelijk informeert over de vordering; en
    2. de algehele behandeling van de zaak, inclusief onderhandelingen over een schikking aan Top Bookings overlaat.
    Indien een dergelijke actie wordt aangespannen of de mogelijkheid daartoe bestaat, behoudt Top Bookings zich het recht voor om het licentie-, dan wel sub-licentierecht op het Top Bookings Product te verwerven of het Top Bookings Product zodanig te wijzigen dat het niet langer inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht. Indien naar het oordeel van Top Bookings de voorgaande mogelijkheden redelijkerwijze niet in aanmerking komen kan Top Bookings het afgeleverde Top Bookings Product terugnemen tegen vergoeding van uitsluitend de voor dit Top Bookings Product reeds betaalde vergoeding verminderd met een redelijke vergoeding voor het van het Top Bookings Product gemaakte gebruik.
   2. Top Bookings zal Opdrachtgever niet vrijwaren van een actie voor zover:
    1. deze gegrond is op de stelling dat de Derden Producten afgeleverd aan Opdrachtgever een inbreuk maken op een in Nederland of elders geldend intellectueel eigendomsrecht, industrieel eigendomsrecht dan wel ander recht;
    2. hetgeen (af)geleverd door Opdrachtgever onderdeel is van of in samenhang (af)geleverd is met een Product en deze combinatie een inbreuk maakt op een in Nederland of elders geldend intellectueel eigendomsrecht, industrieel eigendomsrecht dan wel ander recht;
    3. Opdrachtgever een wijziging heeft aangebracht in of aan het Product.
   3. Indien tussen Top Bookings en Opdrachtgever overeengekomen is dat de intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten dan wel andere rechten van een Product dan wel een gedeelte daarvan aan Opdrachtgever zullen worden overgedragen, zal Opdrachtgever Top Bookings vrijwaren van elke actie voor zover deze gegrond is op de stelling dat het Product dan wel een gedeelte daarvan inbreuk maakt op een intellectueel eigendomsrecht, industrieel eigendomsrecht dan wel ander recht behorend aan een derde.
 
Gratis website bij elk product